Dette er et spørsmål det er vanskelig å besvare med to streker under svaret. «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har brukt betydelig med tid til nettopp å finne ut hvor høy gjeldsgrad Søgne vil sitte igjen med etter de store investeringene som har blitt gjennomført.

Vår systematiske gjennomgang av årsregnskap, budsjett, økonomiplaner og de enkelte prosjektene indikerer at Søgne som egen kommune får en gjeldsgrad i størrelsesorden kr 82.800 pr innbygger, mens den for Kristiansand blir kr 95.400 pr innbygger. Likeledes vil oppsparte midler i Søgne kunne bli kr 13.200 pr innbygger, mens det for Kristiansands vedkommende her blir kr 3100.

I tillegg har vi vist at Søgnes eierandel i Agder Energi blir omtrent dobbelt så stor som i Kristiansand og at AE-utbyttet for 2021 for Søgnes del ville utgjort ca. kr 12 millioner. Dermed ligger de økonomiske forholdene bedre til rette for å drifte Søgne som egen kommune.

Hva vil en oppsplitting koste? Og hvem skal betale?

Regjeringen har uttalt at midler fra sentralt hold skal dekke utgiftene. «Kristiansand kommune er en tvangssammenslått kommune, og det vil fra statens side dekkes nødvendige kostnader i forbindelse med en eventuell deling etter de samme prinsippene som ved deling av andre kommuner og fylker, understreker kommunalminister Gjelsvik». Tvangssammenslåingen fikk betydelig statlig støtte, og vi tar for gitt at en oppløsning også vil få det.

Av ulike årsaker er det derimot grunn til å tro at noen har interesse av å fremstille prosessen så dyr som mulig. Kommunaldepartementet kommer antakelig til å gå for en løsning der det bevilges et engangsbeløp og så er det opp til kommunene å gjøre det så rimelig og nøkternt som mulig. Vi tror dette er en klok tilnærming.

Fra informert hold har vi fått signaler om at en oppløsning vil kunne gjennomføres relativt rimelig. Blant annet vil den jobben som ble lagt ned i sammenslåingen med å samordne IT-systemer samt overgang til skybaserte løsninger, gjøre reverseringen langt enklere.

Hvem skal betale for renseanlegg i Høllen?

Uansett løsning som velges må dette betales av brukerne. «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har brakt på det rene og dokumentert at den årlige vann- og avløpsavgiften for Søgne-boere samlet steg med 12 millioner etter harmoniseringen med Kristiansand. Videre så har vi vist at ved å anvende samme kapitalkostnad som kommunen gjør i sin siste økonomiplan, vil vi ved å videreføre dette avgiftsnivået kunne dekke Søgnes andel av et nytt renseanlegg med med kostnad opp til ca 460 millioner.

Hva vil skje med ny skole i Brennåsen?

Skolestrukturen har vært under debatt i mange år i Songdalen. Det har vært forslag om å flytte ungdomstrinnet i Finsland ned til ungdomsskolen på Nodeland. Det har blitt nedstemt. Ellers har debatten dreid seg om Rosseland skole. Siste kommunestyre i Songdalen vedtok med knapt flertall å bygge skole på Vollan, som erstatning for Rosseland skole, til tross for at innbyggerne hadde kjempet en lang kamp for å beholde skolen der den ligger i dag. En skole på Vollan ville bli bygd på noe av den beste matjorda i Songdalen. Det har noen i ettertid forstått, og Songdalens innbyggere har tro på at skolen blir værende i området Rosseland/Brennåsen.

Uansett vil Songdalens egne innbyggere gjennom eget kommunestyre forvalte det beste om hva som vil skje med ny skolestruktur. Hva skjer med de 9000 ansatte i Kristiansand kommune dersom Søgne og Songdalen blir egne kommuner igjen?

At noen av de ansatte føler på en usikkerhet rundt sin arbeidsplass i forbindelse med en oppdelingsprosess, er både trist, forståelig og noe vi har stor respekt for. Av de ca 9000 ansatte i storkommunen, er ca 900 fra Søgne, og ca 700 fra Songdalen. Vi vet at mange ansatte lever i håpet om at Søgne og Songdalen skal gjenoppstå, og at de skal få komme tilbake til kommunene de arbeidet i tidligere. Alle er ansatt i kommunen av en hovedårsak. De utfører særdeles viktige og nødvendige oppgaver for innbyggerne i kommunen.

Nå har jo tre kommuner blitt til én, der hensikten var å effektivisere og utnytte stordriftsfordeler. Dermed vil det jo ikke bli overtallige ansatte ved oppsplitting. Nå er det også slik i kommunal sektor, at man ikke kan si opp ansatte ved omorganisering. Det kan imidlertid forekomme at ansatte må bytte avdeling, og i dette tilfelle også arbeidsgiver/vertskommune.

Hva vil skje med legevakta?

Legevakta i Søgne (Kristiansand) har nå åpningstider fra kl 12.00 - 21.00. Den gamle legevakta i Søgne/Songdalen hadde åpningstider med dagvakt fra kl 08.00 - 15.00 og legevakt fra kl 15.00 - 23.00. Dagens akuttberedskap er dermed betydelig redusert, og dårligere nå enn tidligere. I tillegg er våre faglige begrunnelser:

* Legevakten i Søgne og Songdalen åpner kl 12.00, og en stor del av henvendelsene som da gjelder går til legesenteret i Søgne og Songdalen. Dette på grunn av at pasientene foretrekker å benytte sin fastlege (De fleste har daglige akuttimer).

* Legevakten i Kristiansand styrer pasienttilgangen, og mange pasienter fra Søgne/Songdalen sendes til legevakten i Kristiansand, noe som reduserer pasienttilgangen og dermed inntjeningsmulighetene for vaktlegen.

* Legene ved Legevakten på Tangvall rykker i liten grad ut på akuttoppdrag, noe som svekker fagligheten og selvfølgelig beredskapen.

* Det er ofte svært lang ventetid i telefonen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.