Bystyrekandidatene Løvdal og Hirst (Ap) omtaler den offentlige skolen som «fellesskolen» og som «en arena der elever med ulik sosial bakgrunn og kultur møtes og utvikler forståelse, toleranse og respekt for hverandre». Akkurat det samme kan sies om private skoler med rett til statstilskudd (friskoler).

Ofte har friskoler et større mangfold i elevflokken enn det kommunale skoler har fordi geografi ikke avgjør hvem som møtes i samme klasserom. Privatskoleloven pålegger skolene at de må være åpne for alle som søker, og formålsparagrafen i loven fastsetter at de må fremme slike gode verdier som trekkes fram som «fellesskolens» verdier.

Bystyrekandidatene nevner økt antall privatskoler. Her unnlates det å nevne at nedlegging av kommunale grendeskoler er hovedårsak til at nye private grunnskoler opprettes. Arbeiderpartiets angrep på «privatiseringen i skolen» er i realiteten et angrep på foreldre som har reddet nærskolen sin rundt i bygde-Norge.

Bystyrekandidatene fra Ap viser også til at Stortinget har vedtatt endringer i privatskoleloven og gitt lokalpolitikerne større innflytelse over friskoler. Den muligheten vil Ap bruke. Da er det verdt å minne om at det verken er Stortinget eller lokalpolitikere som skal bestemme hvilken skole elevene skal gå på. Det er opplæringsplikt i Norge, ikke plikt til å gå i kommunal skole.

I FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 13.3 kommer det tydelig frem at valg av skole er foreldrenes rett: «Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, verges frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter… og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning.»

Vi håper at Arbeiderpartiet i Kristiansand fremover velger å legge større vekt på å respektere foreldres grunnleggende menneskeretter.