Brannvesen

Frem til Kristiansandsregionen brann og redning, KBR, ble opprettet i 2009 hadde Søgne og Songdalen felles brannvesen, SSBV. KBR ble opprettet av Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand i 2009, elleve år før tvangssammenslåingen. Vennesla, birkenes og Lillesand er fortsatt med som selvstendige kommuner. Det vil være uproblematisk og udramatisk for Søgne og Songdalen å gjeninntre som samarbeidskommuner slik de var det i perioden frem til 2020. Samarbeidsplattformen eksisterer, den må bare utvides med de nye kommunene.

Legevakt Legevakta i Kristiansand er i dag et samarbeid mellom Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Åseral, Hægebostad, Vennesla og Iveland. Det finnes nå også en filial på Tangvall. Legevakten må bemannes med sykepleiere og leger slik som i dag. Når det gjelder legebemanningen har dette vært et problem både ved legevakten i Kristiansand og på Tangvall. Det er løst ved at man har fått en del fastlønnede legestillinger begge steder, og slik blir det nok også i fremtiden. Det må også være mulighet for at de fastlegene som arbeider i Søgne og Songdalen som ønsker det kan ta legevakter. Det er blant annet et krav i utdanningen til spesialist i allmennmedisin at man har hatt et antall legevakter. Fastlegene i Søgne og Songdalen har gitt klart uttrykk for at de er sterke motstandere av å bli kommandert til å ta legevakt. Dette må respekteres slik at man bevarer det gode og stabile fagmiljøet på Søgne legesenter og Songdalen legesenter. I motsetning til Kristiansand har Søgne hele tiden klart å rekruttere fastleger og samfunnsmedisinere. Vår påstand er at kommunestørrelsen betyr lite for rekruttering. Mye viktigere er arbeidsoppgaver, arbeidsforhold, lønn, bo- og oppvekstmiljø og en lang rekke andre faktorer. Samarbeidsplattformen for legevakt eksisterer allerede, den må bare utvides med de nye kommunene. Ting ligger til rette for å kunne videreføre dagens driftsform og det vil være uproblematisk og udramatisk for Søgne og Songdalen å gjeninntre som samarbeidskommuner slik de var det i perioden frem til 2020. Det eksisterer for øvrig et hundre og sekstiåtte legevakter i Norge. Åttifem av dem betjener bare en kommune og syttisyv av dem dekker et befolkningstall mindre enn ti tusen innbyggere. Søgne og Songdalen har en befolkning på nesten tjue tusen og Søgne alene nærmer seg tretten tusen. Det vil som et alternativ gå helt fint å drive egen legevakt i de to kommunene, «kundegrunnlaget» er mer enn stort nok. Enten som en selvstendig legevakt eller som dagens en filial av legevakta på Eg.

IKT-tjenester: Søgne hadde som Gjellestad og Riseng skriver gode IKT-tjenester. Men på hvilket grunnlag de konkluderer med at «Det er tvilsomt at Søgne vil ha ønske om, eller kapasitet til, å etablere egne IKT-tjenester. Nye kommuner krever også nye og dyre IT-lisenser», er høyst uklart. Faktum er at IT-avdelingen i Søgne var relativt like stor som i Kristiansand sett i forhold til folketall. Vi tror ikke det skal by de store problemene å organisere egen IT-avdeling i en kommune med 13000 innbyggere. IT-lisenser betales også hovedsakelig pr. bruker og det var relativt sett ikke noen flere brukere pr. innbygger i Søgne enn det er i Kristiansand.

Vannverket Vannverket var et spleiselag mellom de tre kommunene helt frem til sammenslåingen. Dette samarbeidet gikk fint i flere tiår. Det blir uproblematisk å gjenopprette. Gjellestad og Riseng glemmer å fortelle at hovedvannforsyningen til Kristiansand ligger i Songdalen, mens reservevannforsyningen kommer fra Lillesand. Så akkurat denne saken illustrerer på en fin måte hvordan narrativet om at det kun er de små kommunene som drar nytte av samarbeid med store kommuner ikke er riktig.

Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten for Kristiansandregionen ble opprettet i 2016 av Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes. De to sistnevnte er fortsatt med i samarbeidet. Det vil være uproblematisk og udramatisk for Søgne og Songdalen å gjeninntre som samarbeidskommuner slik de var det i perioden frem til 2020. Samarbeidsplattformen eksisterer, den må bare utvides med nye kommuner. Vi har forresten aldri hevdet at Søgne og Songdalen vil få en bedre barnevernstjeneste alene.

Cultiva-midler Vår gjennomgang av Cultivas bevilgninger de tre og et halvt årene storkommunen har eksistert viser at Søgne og Songdalen er tilgodesett med godt under 1 prosent av de tildelte midlene. Dette på tross av at Søgne og Songdalens befolkning utgjør ca. 16,5 prosent av den nye kommunen! Totalt er i underkant av 1,7 millioner utbetalt til prosjekter i Søgne og Songdalen over en periode på snart fire år, mens over hundre millioner har gått til sentrum. En massiv diskriminering av de nye bydelene med andre ord. I denne sammenheng må det nevnes at Cultiva-midlene stammer fra Kristiansands salg av energiverksaksjer. Søgne og Songdalen solgte seg ikke så kraftig ned og gikk inn i storkommunen med mye større eierandeler enn det Kristiansand hadde. Avkastningen fra disse aksjene går rett inn i kommunekassa og fordeles, til forskjell fra Cultiva-midlene, likt utover hele kommunen. Søgne hadde 2,35 ganger så stor relativ eierandel som Kristiansand. Songdalen hadde nesten det dobbelte av Søgne igjen. Energiverksaksjene kaster godt av seg. Særlig nå for tiden. Her er det nok ikke mange i Søgne og Songdalen som vil lengte tilbake.