Det var terror drevet fram av ekstremister som mener alle ikke er like mye verdt, ekstremister som direkte motarbeider de verdiene samfunnet vårt er bygget på, og vi i FO Agder vet at selv om skytingen skjedde i Oslo så rammet den hele landet. Den rammet våre medlemmer og den rammet dere som lurer på om det er trykt å søke trøst og hjelp. Vi sosialarbeidere skal bidra aktivt til inkludering og likeverd, og vi skal aktivt motarbeide alle former for diskriminering. Og vi som organisasjon ønsker å bidra til å løfte det praktiske arbeidet med å sikre likeverdige og mangfoldige tjenester på hele Agder. Så i år er det derfor ekstra viktig at vi heiser regnbueflagg og deltar i Pride markeringer for å vise hva vi står for.

Jeg vil løfte frem det som står i FO sitt grunnlagsdokument som er særlig aktuelt nå under Pride-sesongen.

Profesjonsutøvelsen til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er basert på humanistiske og demokratiske verdier. Solidaritet med utsatte grupper, kamp mot fattigdom og arbeid for sosial rettferdighet og sosial endring er derfor sentralt i profesjonsgruppenes virksomhet. Yrkesetikken setter hensynet til den som har behov for tjenesten i sentrum. Tjenesten er til for den som har behov for tjenestene sin skyld, ikke for profesjonsutøverens skyld. Dermed skal profesjonsutøveren møte den enkelte tjenestebruker som denne er, og der denne er. Personen skal møtes med respekt for vedkommendes integritet og uten diskriminering.

Vi som profesjonsutøvere skal forsvare den enkeltes rett til liv og helse, bekjempe bruk av vold og tvang og arbeide for at brukerne skal få så gode levekår og så god livskvalitet som mulig. Vi skal fremme respekt for enkeltindividets verdier og ønske om kontroll over eget liv er grunnleggende i helse– og sosialfaglig arbeid. Gjennom dialog og tilrettelegging for medvirkning skal profesjonsutøveren bidra til å styrke den enkeltes mulighet til å leve i samsvar med egne verdier, muligheter og begrensninger. Vi som yrkesutøvere har særlig ansvar for å skille mellom ulike preferanser og levemåter som må anerkjennes, og atferd og handlinger som bryter med fundamentale menneskerettigheter og lovreguleringer.

Vi sosialarbeidere skal bekjempe urimelig forskjellsbehandling av mennesker på grunnlag av etnisitet, kultur, språk, kjønn, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, sosial og økonomisk status, funksjonsnedsettelse, religion, livssyn, politisk syn, alder og andre vesentlige personforhold. Så derfor heiser vi i FO Agder regnbueflagget for: menneskeverd, respekt for den enkeltes integritet, anerkjennelse av ulikhet og ikke-diskriminering.