Nå legger Nye Veier opp til at store arealer langs den nye E39-traseen skal kunne benyttes som deponi for steinmasser fra tunnelarbeidene på Ytre Ringvei. Det søkes om reguleringsendring ved Mjåvann øst og Øygardsvannene, områder som i tidligere planer har vært forutsatt skal tilbakeføres til natur. Nå ønsker Nye Veier at dette skal ligge som åpne steinfyllinger i årevis. Dette må det politiske flertallet i Kristiansand avvise.

La oss først understreke at vi er for infrastruktur som bidrar til å knytte sammen byer og landsbygder på en god og trygg måte, som bidrar til en positiv samfunnsutvikling, på veier der våre etterkommere kan ferdes uten å bøte med livet eller bli lemlestet på bakgrunn av en skjebnesvanger trafikale feil. Men det må skje i størst mulig harmoni med naturen, noe som bare kan skje gjennom en god arealplanlegging.

Planen for å bruke nye store arealer langs den nye E39-traseen som deponi for steinmasser fra tunnelarbeidene ved den framtidige bygging av Ytre Ringvei, er et eksempel på det motsatte. Mjåvann øst er i tidligere planer forutsatt skal naturen tilbakeføres, men det er allerede «glemt». Ja, det argumenteres nå med at ødeleggelsene pga bygging av E39 helt opp mot Mjåvann industriområde tilsier at ødeleggelsene bør gjøres permanente ved å utvide disse areal for steinmassedeponi.

Norge gikk i spissen for etableringen av Montreal-avtalen. Den har blitt kalt «naturens Parisavtale» og ble underskrevet så seint som rett før jul i fjor. La oss i Kristiansand være en god bidragsyter på å nå viktige mål og tiltak for å beskytte og gjenopprette naturen i felleskap. Hovedproblemet i det planlagte naturinngrepet i Vågsbygdskauens nordvestre del er de store kreftene som er i sving, veibyggere som ønsker å kvitte seg med 2,2 millioner kubikkmeter med sprengt stein, og Mjåvann industri som ønsker tilsvarende for å utvide sitt område. Til sammenlikning så vil et slikt volum tilsvare en 400 meters høy steinfylling på et fotballstadion, bare sånn for å sette det i litt perspektiv.

Det et tankekors at dagens klima- og miljøbevissthet kan legitimere så omfattende naturinngrep som har vært foretatt i marka de siste årene.

Essensen i planene som legges fram er hvordan man skal håndtere overskuddsmassen ved bygging av Ytre Ringvei fra Vige til Grauthelleren. Det første som slår oss er at Ringveien er planlagt med en så stor kapasitet, dvs tunneler i fire felt, at utbygger ikke har realistiske planer for å bli kvitt de enorme steinmassene uten å ødelegge naturen i nærområdet.

Det et tankekors at dagens klima- og miljøbevissthet kan legitimere så omfattende naturinngrep som har vært foretatt i marka de siste årene. Det er ikke mye som minner om «det grønne skiftet» når en i dag står ved rundkjøringene på Grauthelleren og ser mot Bukksteinsvann og langs ny E39, eller på industriområdet ved Mjåvann III og ser ned mot ny E39. Hele dalen som før omfattet de tre Grisetjønnane er nå erstattet av sammenhengende steinfyllinger inn mot Kattfinsheia/Bruliheia. Det er interessene til naturmangfold, friluftsliv og folkehelse som konsekvent har måttet vike for såkalte samfunnsmessige interesser, som motorvei og næringsliv. Utbygging av E39 har gjort et stort og uopprettelig inngrep i noe av den mest uberørte delen av marka. Tusen takk til Allianseidrettslaget I K Våg, v/ Løypeutvalget som har kjempet denne utrettelige kampen i årevis, nå må vi si at det er nok ødeleggelser i Vågsbygd.

Vi i Rødt etterlyser forslag til mer helhetlige planer for de reguleringsendringer som nå er lagt fram for disponering av overskuddsmasse ved bygging av Ytre ringvei. Det er en bit-for-bit-planlegging som preger forslagene fra Nye Veier, noe som ikke virker overbevisende fra en aktør som påberoper seg samfunns- og klimaansvar. Vågsbygdskauen med tilliggende skogsområder har lidd nok under bygginga av E39 og har ikke en kvadratmeter mer naturlandskap å avse.