Avtalen er en milepæl for bevaring av verdens natur, og markerer et veiskille i global naturpolitikk. «Nå har vi klart å plassere naturen og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen. Vi har en klimakrise og en naturkrise, og de kan bare løses i fellesskap. Nå skal vi følge den opp hjemme hos oss….nå er det naturens tur». Uttalelsene til NRK 19.12. skaper store forventninger om hvordan avtalen skal følges opp i landet vårt. Regjeringen må for egen del intensivere arbeidet med å verne land og sjøarealer slik avtalen har forutsetninger om, å verne og bevare 30 prosent av hav- og landområder, å restaurere 30 prosent av ødelagt natur og å stanse utryddelsen av arter.

Arbeidet må følges opp med betydelig økte bevilgninger til varig vern av ulike naturtyper.

Det er imidlertid ikke minst i landets kommuner at naturavtalen må få praktisk oppfølging fordi arealforvaltning er kommunenes ansvar. Med ansvar for plan- og bygningsloven fattes det daglig vedtak med store konsekvenser for naturen landet over i kommunestyrene. I Agder til eksempel foreligger det i dag planer for nedbygging av natur 25 år fram i tid med hele 430 km2 til næringsformål, fritidsbebyggelse, råstoffuttak, veier, m.m. mens det fra «steinalderen fram til i dag» er brukt 370 km2, tall og ordbruk fra Agder Fylkeskommune. FNs naturpanel har slått fast at tap og fragmentering av natur er den viktigste årsaken til at artsmangfold forsvinner i faretruende og økende tempo.

Vi tror imidlertid ikke at det er tilstrekkelig vilje i de fleste kommunene til å beskytte naturen når næringsinteresser med løfter om arbeidsplasser melder sine utbyggingsinteresser. Derfor må en oppfølging av naturavtalen rundt om i landets kommuner være i et samarbeide mellom stat og kommune. En god løsning kan da være en organisering like den som myndighetene gjennomførte i 1990 gjennom prosjektet «Lokal Agenda 21». Det innebar arbeidsgrupper i alle landets kommuner satt sammen av representanter fra næringsliv, politikere og frivillige organisasjoner med reell innflytelse på kommunens miljøpolitikk og satsingen må følges opp med statlige tilskuddsordninger.

Etter Montreal har regjeringen en oppgave med å skape begeistring, interesse og engasjement i hele landet for å ta vare på livsgrunnlaget vårt slik naturavtalen, grunnloven (miljøparagrafen) og naturmangfoldloven pålegger oss. Det følger av naturminister Eides uttalelser og de forventningene regjeringen dermed har skapt.