I revideringen av nasjonalbudsjettet og kommuneproposisjonen er det lagt opp til at kommunene i Agder vil motta en økning på 318 NOK i årlige midler. Denne økningen representerer en unik mulighet til å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på bygg, veier og infrastruktur i Agder.

I en tid hvor bygg- og anleggsnæringen står overfor redusert aktivitet, økt risiko for permitteringer og oppsigelser, og det offentlige sliter med betydelige vedlikeholdsetterslep, er det av største viktighet at disse ekstra midlene blir investert klokt og med fremtiden i tankene. Det er særlig skolebygg, sykehjem og barnehager som krever øyeblikkelig oppmerksomhet og rehabilitering.

Vi oppfordrer sterkt til at disse midlene blir brukt til langsiktige investeringer og ikke blir brukt til løpende driftskostnader. Ved å bruke muligheten til å finansiere nødvendige prosjekter vil kommunene redusere vedlikeholdsetterslepet og sikre jobb til mange som nå går en usikker fremtiden i møte i bygg- og anleggsnæringen.

I hovedrapporten til Rådgivende ingeniørers Forening (RIF); «State of The Nation» fra 2021 avdekket de at kommunale bygg hadde et etterslep på 160 milliarder kroner for å nå en standard som gjør at mennesker ikke får hodepine av å arbeide i byggene eller at energiforbruket ikke er skyhøyt. Det er ikke et nivå som ligner på nybygg. I forbindelse med kommunevalget i 2023 gjorde RIF en ny undersøkelse hvor to av tre kommunene forteller at de ikke har klart å redusere vedlikeholdsetterslepet i stor grad de siste årene.

I samråd med fagfolk innen bygg og anlegg og ansatte i kommunene, er tiden inne for å ta kloke valg. Skolebyggene og sykehjemmene som våre barn og besteforeldre bruker hver eneste dag er mange steder i dårlig forfatning, det er ikke akseptabelt.

Ved å handle nå, kan vi unngå kostbare reparasjoner og oppgraderinger i fremtiden og samtidig gi våre innbyggere de kvalitetstjenestene de fortjener.

Bygg- og anleggsnæringen står klar til å ta jobben!