Bygging av motorveier skal strammes inn. Det bør særlig være aktuelt der trafikkgrunnlaget er under det som skal utløse slike trafikkmaskiner. Det gjelder E39 fra Mandal mot vest. Her er ådt (årsdøgntrafikk) 6-7000, mens normen for 4-felts motorvei er det dobbelte. Når regjeringen har varslet ny strategi for store utbyggingsprosjekter, kan det være grunnen til at Hans Fr. Grøvan fra «Lister Næringsråd», igjen prøver å overbevise oss om at gigantomanien med en ny 4-felts motorvei gjennom rene natur- og kulturlandskapsområder, er framtidsrettet.

Vi berøres av de tragiske ulykkene vegtrafikk medfører, og ja, vi trenger en trafikksikker E39! Men er en 4-felts motorvei med fart 110 km/t den eneste trafikksikre løsningen? Veimyndigheter mener ikke det, men at 2/3 felt midtdeler og fart 90 km/t faktisk er mer trafikksikker (Rapport Vegdirektoratet 2019). Det er farten som er den stor ulykkesdriveren.

Biltrafikken inn til store bysentra skal ikke vokse. Det er et uttalt mål fra myndighetene, men en overdimensjonert motorvei mellom Kristiansand og Ålgård vil bidra til det motsatte; og undergrave dette målet. Og vi må lure på hvilket næringsliv Grøvan tenker på når tungtrafikk og busser bare har marginal nytte av fartsgrense på 110. Energibruk og utslipp blir betydelig større når farten økes fra 90 til 110. Redusert fartsgrense lønner seg både for miljøet og lommeboka. Nederland har innførte fartsgrense på 100 km for å redusere energibruk og utslipp, noe IEA oppfordrer til, og flere land nå vurderer.

Nederland har innførte fartsgrense på 100 km for å redusere energibruk og utslipp, noe IEA oppfordrer til, og flere land nå vurderer.

I Grøvans innlegg om ny motorvei til Ålgård er det ikke noe om de miljøbelastningene motorvei fører til. Fra Mandal til Ålgård vil en ny veitrasé forbruke et areal større enn øya Hidra, (20,4 km2) av natur og kulturlandskap som har nasjonal verdi, ikke minst på artsnivå. Mange ser med sorg og fortvilelse på hvilke ødeleggelser slik veibygging fører til og de konsekvensene dette får for biologisk mangfold.

Grøvan har lang politisk fartstid for verdipartiet KrF, og etiske spørsmål om forvalteransvar og rettferdig forbruk er derfor spørsmål Grøvan nok er opptatt av. Han vet også godt at verden har overhengende og akselererende naturkriser som verdenssamfunnet ved FNs generalsekretær Guterres innstendig ber oss alle ta inn over oss, og at Norge har et økologisk avtrykk som kloden ikke har ressurser til at alle land kan tillate seg. Slike verdispørsmål er kanskje vel så viktige som at «næringslivet» må komme noen minutter fortere til Stavanger i privatbil. Å «tenke globalt og handle lokalt» er aktuelt i dag, også for utbygging av motorveier.

Når regjeringen varsler å nedskalere store byggeprosjekter, er det for å ta ned kostnader og være forberedt på redusert tilgang til råstoff / materiell. Ett eksempel: Til ny E39-bro over Trysfjorden i Søgne gikk det med 18.000 m3 betong og 4000 tonn armeringsjern. Fædrelandsvennen illustrerte dette med jernstenger i lengde tre ganger avstanden Lindesnes-Nordkapp. Det er ikke mulig å forstå hva 4-felts motorvei i lengde på 170 km fra Kristiansand til Ålgård med 18 «Mandalskryss» og nye tilførselsveier vil innebære av ressurs- og pengebruk, nær 60 milliarder ifølge Nye Veier, ikke oppdaterte tall. «Det grønne skiftet» er vel egentlig et pålegg til oss alle, privat som offentlig, om livsstilsendring gjennom å redusere forbruket av natur, råstoffer og energi. Gjenbruk er da ett framtidsrettet grep, ikke minst for E39.

Så gjenstår å se hva statsbudsjettet vil fortelle oss om framtida til E39. Ett besparende grep vil være å sette øvre fartsgrense til 90 (100) km/t, men i våre øyne vil det beste alternativet for en trafikksikker og framtidsrettet E39 fra Mandal til Ålgård være 2/3 felts vei, midtdeler og fart 90 km /t. Det anbefalte veimyndighetene før de ble politisk overstyrt i 2015. At flere partier på Stortinget nå revurderer større utbyggingsplaner er et politisk sunnhetstegn. Det viser at en ny tid krever nye løsninger, noe regjeringen har gitt oss håp om, også ved utbygging av E39.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.