Kommunereformen faller naturlig inn på denne listen. Politireformen er en annen. Helsereformen likeså.

Fellestrekket er at de alle kan skryte på seg større fagmiljø og mulige besparelser målt i statlige/offentlige bevilgninger. Men samtidig fører disse reformene, i alle fall lokalt hos oss, til dårligere tilstedeværelse, dårlige samfunnssikkerhet, større byråkrati og mindre direkte effekt for de som virkelig trenger tjenestene.

Fusjonen av Norges mange energiverk og nedsalg til Statkraft som igjen binder oss til Europol er et annet eksempel på samfunnsomlegginger som gjør alt annet enn å berike strømkundene som i sin tid bygget opp dette felles godet i fellesskap.

Man bør spørre seg: Førte omleggingen og reformen av Heimevernet til bedre lokalt forsvarsberedskap eller ble det dårligere?

Og slik kan man fortsette. Førte skattereformen til bedre omfordeling? Får vi bedre og mer effektiv infrastruktur når store internasjonale selskaper tar seg av renovasjon, vei, vann, kloakk, buss, tog og fergedrift?

Svaret er i alle hovedsak: NEI!

Kristiansand har aldri påført Søgne og Songdalen noen goder. Årsaken er åpenbar. Ja til og med legitim isolert sett. For hele ideen med kommunefusjoner var å hente ut effektiviseringsgevinster. I vårt tilfelle ca. 30 prosent effektiviseringsgevinst i hvert av Søgne og Songdalens kommunebudsjetter og ca 5 prosent av Kristiansands kommunebudsjett.

Det betyr at innbyggerne i resultat må forvente 30 prosent nedgang i fellesskapets tilbud av goder, samtidig som de må ha tillit til at politikere som sammen med den administrasjon de ansetter, arbeider skånsomt med å sørge for at folket opplever effektiviseringsgevinsten som positiv totalt sett og til folkets beste.

Men det er her feilen begås.

Det første som skjedde var at de som ble satt til å styre og administrere, «oppharmoniserte» seg selv. For alle andre, Kristiansands innbyggere inkludert, har det gått svært uharmonisk nedover.

Statsvitenskapen som her nyttes, forteller lite om dette. Lokalvitenskapen finnes i Søgne og Songdalen.

Den bør Kristiansand ha respekt for.