Samtidig er det veldig viktig for oss som jobber i UDI, at alle som søker beskyttelse i Norge, skal føle seg trygge i våre mottak uavhengig av nasjonalitet.

Det er mange av de som kommer til norske mottak, som har mange traumatiske opplevelser i «bagasjen», da er det viktig at vi hjelper og bidrar profesjonelt og systematisk.

De som kommer til Norge og søker om beskyttelse, har, uavhengig av nasjonalitet, de samme rettigheter og plikter når de kommer til Norge og når de bor på våre mottak.

UDI håndterer ankomstsituasjonen slik den er til enhver tid, og følger nøye med på atkomstsituasjonen. Dersom ankomstsituasjonen endrer seg vesentlig for russiske borgere, vil vi også gjøre nødvendige grep for å håndtere et annet ankomstbilde.

Det å håndtere mulige motsetninger og traumer, hvor krigsflyktninger møter motparter i krig i mottak er en kjent problemstilling for UDI. Det har ved flere tilfeller vært mennesker som er motparter i en krig eller konflikt, som har kommet til Norge for å søke beskyttelse, og bodd på asylmottak sammen.

Historien viser at vi også tidligere har håndtert utfordrende problemstillinger. Under krigene/konflikter som blant annet krigen i Rwanda og Burundi, Iran/Irak- og Balkan-krigen, bodde motparter på flukt på samme mottak. Og de historiske erfaringene viser at det går overraskende bra, i de fleste tilfeller.

I de tilfellene hvor det oppstår hendelser, så følges dette opp av det aktuelle mottaket, som da melder det videre til UDI. Mottaksansatte har en viktig og krevende jobb med å tilrettelegge for at ulike etniske grupper, nasjonaliteter og religioner skal leve og bo side om side, og våre ansatte er både skolert til og har lang og bred erfaring med å håndtere situasjoner som kan oppstå.

Ved flere mottak er det russiske ansatte. Vi har sett at enkelte flyktninger fra Ukraina har følt at det er vanskelig å forholde seg til for eksempler tolker fra Russland, men vi ser også at denne utfordringen har vært mulig å løse.

Vi har klare retningslinjer som stiller krav om hva som forventes av de mottaksansatte, også i de tilfeller hvor det oppstår hendelser. Eventuelle hendelser følges opp av mottaket, og mottakene melder eventuelle hendelser til UDI. Mottaket har også et ansvar for å gjøre en risikovurdering for beboerne, og de skal iverksette tiltak for å ivareta sikkerheten til beboerne.

Dersom mottaket mener at det er det er en sikkerhetsrisiko for beboerne, så tar de dette opp med politiet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.