Kristiansand har jobbet mye med forberedelser til å komme i posisjon til å forhandle om en byvekstavtale, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før målet om å sette seg til forhandlingsbordet er nådd. En bompengepakke må være kvalitetssikret og lagt fram for Stortinget før forhandlinger om en byvekstavtale kan startes opp.

I Kristiansand har det blitt arbeidet godt med en ny fase av en bompengefinansiert bypakke. Det er lokalpolitisk enighet om pakken, som skal sikre tiltak og prosjekter som vil legge til rette for at veksten i persontransporten i Kristiansand kan tas med kollektiv, sykkel og gange for å nå nullvekstmålet. Den skal altså bidra til at vi ikke får vekst med personbiltrafikk i bybildet. En bompengefinansiert bypakke som synliggjør at nullvekstmålet vil bli nådd, vil danne grunnlaget for forhandlinger om en byvekstavtale med staten.

Den store planen for transportsystemet i Kristiansandsregionen ble endelig bestemt i 2012. (KVU/KS1 for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen) Den beskriver visjonen for hvordan trafikkavvikling i regionen skal være frem mot 2040. Den beskriver også hva som må gjøres for å finansiere dette. Blant annet statlige bidrag og bompenger.

For Kristiansands del har samferdselspakken vært delt opp i faser. De ulike fasene har hatt egne proposisjoner til Stortinget, der det er synliggjort hva bompengene skal gå til av prosjekter og utbedringer på samferdselsområdet i Kristiansandsregionen.

Kristiansand og Agder kommer godt ut av det, tross stramme rammer

Fase en, som ble vedtatt av Stortinget i 2009, er avsluttet. Den har ført til et betydelig løft på kollektiv, gang og sykkelveiutbedringer. I tillegg til bygging av Vågsbygdveien. Innkrevingsperioden for fase en har vært forlenget opptil flere ganger. Hver gang er det Stortinget som endelig har hatt vedtak på dette. Fase to er en oppfølging av første fase, og utvikler samtidig videre transportsystemet i regionen. Denne ble vedtatt av Stortinget i 2021. Det største prosjektet her er utbyggingen av Gartnerløkka, samt ytterligere forbedringer av sykkelveinettet og fremkommelighet for bussen.

Nå jobbes det med fase tre. Fase tre skal bidra til å finansiere byvekstavtalen og bygge opp under nullvekstmålene. På samme måte som de to andre fasene, må det lokalpolitiske vedtak til, både i de berørte kommunestyrer og fylkestinget før saken sendes videre til Stortinget for endelig beslutning. I tiden mellom de lokalpolitiske vedtak og stortingframlegg skal bompakken gjennomgå en såkalt ekstern kvalitetssikring. Det er der vi er nå, og dette arbeidet vil pågå utover høsten og vinteren. Det er derfor ikke riktig at man har vært klare til å forhandle om en byvekstavtale for Kristiansand siden mai i år. De endelige lokalpolitiske vedtakene ble fattet i juni i år.

Vi forstår godt utålmodigheten til lokale parter, etter å komme i gang med både fase tre, samt å fremforhandle en byvekstavtale med staten. Avtalen vil gi forutsigbarhet for finansiering av kollektivsatsingen i både by og distrikt i regionen. Ytterligere forbedringer for syklister og gående vil komme, og med det muligheten for å velge bort bilen og reise miljøvennlig. Regjeringen deler denne utålmodigheten. I en krevende økonomisk tid har vi måtte foreta knallharde prioriteringer på samferdselsbudsjettet. Kristiansand og Agder kommer godt ut av det, tross stramme rammer. Vi har prioritert å fullføre påbegynte prosjekter. Det betyr mye for Agder. Det betyr også at vi følger opp allerede inngåtte byvekstavtaler, og forhandler nå med Tromsø, som var kommet et stykke lenger enn Kristiansand i sitt arbeid med byvekstavtale.

I tillegg gjør regjeringen to grep. Vi sikrer Kristiansand og de andre kommunene, som er kandidater til å få byvekstavtale, forutsigbarhet gjennom å videreføre belønningsmidler og tilskudd til lavere priser på bussbilletter. For Kristiansands del utgjør dette rundt 120 millioner til neste år. Dernest er vi i gang med å evaluere ordningen med byvekstavtaler. Dette gjør vi for å se på måloppnåelse i avtalene, oppbyggingen av disse og ikke minst hvordan vi kan gjøre verktøyet byvekstavtale enda mer effektivt og målrettet for et bedre klima og for å nå nullvekstmålet.

Vi reagerer derfor på påstanden til Thorsvik om at regjeringen «vraker et av de største grønne prosjektene for regionen vår» når faktum er at det jobbes godt fra alle parter med å gjøre transportsystemet i Kristiansandsregionen både grønnere, mer miljøvennlig og ikke minst brukervennlig.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.