Dette er et av flere innspill og innsigelser som har kommet i forbindelse med detaljreguleringsplan for E18 Ytre ringvei. Nevneverdig skade og ulempe sier NVE, og flere andre organ og interessegrupper. Alternativt kan man se på ny ringvei som en stor fordel for hele regionen, som vi må kjempe med alt vi har for å få på plass.

Ny ringvei går fra Vige til Grauthelleren, og er i all hovedsak lagt i tunnel. Dette medfører små inngrep i natur, og gir Kristiansand gode trafikale forhold i generasjoner fremover. En tunnel har som kjent ett hull i hver ende, og for at man skal kunne drive dette prosjektet på en realistisk måte må man starte i både Vige og på Grauthelleren samtidig. En konsekvens av dette er at det må stein ut. Disse massene er både en ressurs og et problem, litt avhengig av hvordan man ønsker å se på det.

I øst vil noen masser gå med til vei mot Varoddbrua, og noe til havn. Dette utgjør ca. 1 million kubikkmeter masser. Da gjenstår ca. 2 millioner kubikkmeter masse som må ut i vest eller håndteres på en annen måte. Enkelte mener at man bare kan sende det til Danmark eller lage et pukkverk. Begge deler høres jo fint ut, men er ikke så enkelt i praksis. I Danmark trenger de store stein til vern av kysten, men tunnelstein er liten og har mye finstoff i seg. Dermed er den lite egnet. Skulle man velge å knuse disse massene til pukk ville man trenge et areal på flere hundre mål for lagring. Massene fra Ytre ringvei er rett og slett for store i volum til at det er realisme i å bruke dem til knusing og pukk.

NVE hevder at det vil bryte med vernebestemmelsene for Søgneelva å fylle igjen Øygardsvannet. Problemet er bare at Øygardsvannet ikke renner ut i Søgneelva. Vannveien fra Øygardsvannet ble endret på 80 tallet, og det er teoretisk umulig at det kan komme vann fra Øygardsvannet ut i Søgneelva. I beste fall kan vann fra Øygardsvannet og Søgneelva møtes i Skagerak, men enn så lenge har vi ingen vernebestemmelser som gjør det konfliktfylt.

Andre Kjetså

Mjåvann Industriområde

Øygardsvannet og igjenfylling av dette er til ulempe for allmenne interesser, hevder NVE.

Vannet ligger inneklemt mellom E39 og Mjåvann Industriområde. Ny hoved-forsyningslinje for strøm er vedtatt parallelt med ny E39 og vil også gå over deler av Øygardsvannet. Øygardsvannet har således begrenset allmenn interesse, da det er et inneklemt vann i et industriområde som verken innbyr til tur eller bålbrenning. Øygardsvannet er en naturlig del av Mjåvannsmarka, og ikke en naturlig del av Vågsbygdmarka.

De siste 10 årene har det vært regulert litt ukritisk. Det at det nå strammes til er nok både nødvendig og bra. Like fullt sitter man med ett inntrykk av at man kjører fra den ene grøfta og rett over i den andre, når det var opp på veien man ønsket.

I senere tid har dyrket mark vært viktigst. Nå er dyrket mark, myr, vann, skog og allmenne interesser alle like viktige. Konsekvensen av dette er at nye reguleringsplaner stopper helt opp, for alle planer møter ett eller annet som er svært viktig å verne.

Administrasjonen i Kristiansand kommune har gjort en god jobb med å sy sammen en ny og balansert arealplan for Kristiansand. Planen er helhetlig og ivaretar vedtatte politiske planer i Kristiansand, samt føringer fra Statsforvalteren og andre overordnede planer. Arealplanen skal ikke bare sikre at vi kan gå på tur, den skal også sikre at vi har relevante plasser for å både arbeide og bo i fremtiden.

Mjåvann Industriområde har utviklet seg til å bli et godt område for små og mellomstore bedrifter, Det er over 100 bedrifter og i overkant av 2000 arbeidsplasser på Mjåvann i dag. Mjåvann har lykkes med en klar og tydelig profil som ett industriområde, nære der folk bor. Nesten alle arbeidsplasser er private. Området fortsetter å utvikle seg og vil nærme seg 3000 arbeidsplasser i løpet av de neste 5 til 10 årene. Da vil området være tett på ferdig utbygd og det bør være tilstrekkelig antall ansatte til at man kan ha et godt busstilbud i området i nær fremtid.

Mjåvann Industriområde er viktig for et balansert og variert næringsliv i vår region. Alle kan ikke jobbe i stat eller kommune, eller med eiendom og rådgivning. Noen skal drive handel og import og ikke minst industri og produksjon. Alt dette må til for at vi som samfunn skal kunne tilby jobb og arbeid til alle – uansett talent og kvalifikasjoner.

Ny ringvei forutsetter av man i fellesskap finner gode løsninger. Steinmasser må ha en fornuftig etterbruk i både øst og vest. NVE og Statsforvalteren må få orden på kartene sine, og vi trenger næringsarealer sentralt i regionen. Øygardsvanna beskrives av enkelte som en oase for allmenheten der det ligger inneklemt mellom en europavei og et industriområde. Det er ønskelig at NVE og Statsforvalteren kan peke på andre områder sentralt i Kristiansand som egner seg bedre til næringstomter, om de mener at Øygardsvannet er så viktig. Vi trenger næringstomter i regionen i fremtiden. Vi kan ikke leve av å gå på tur – i alle fall ikke inne på ett industriområde.