Agder Kunstsenter (AKS) har, i likhet med andre kunstsentre i Norge, som formål at de er ikke-kommersielle visningssteder for profesjonelle visuelle kunstnere. AKS har et kunstnerisk råd bestående av kunstnere oppnevnt av fagorganisasjonene som sitter i styret til AKS, i tillegg til daglig leder. Det lyses ut utstillingsplasser og kunstnerisk råd tildeler utstillingsplasser basert på innkomne søknader. Profesjonelle kunstnere fra Agder prioriteres, ettersom det er et regionalt kompetansesenter.

Siden grunnleggelsen i 1881 har Christianssands kunstforening (Kristiansand Kunsthall) stimulert kunstlivet i Kristiansandsregionen og bidratt til økt forståelse og interesse blant publikum gjennom utstillinger og formidling. Kristiansand Kunsthall er i dag en av Sørlandets ledende kunstinstitusjoner med formidling av samtidskunst gjennom utstillinger, arrangementer og publikasjoner. Kunsthallen skal vise det fremste av samtidens billedkunstneriske uttrykk for et bredest mulig publikum. Den kunstneriske profilen skal være på nasjonalt og internasjonalt nivå, hvor den nyskapende kunsten gis en sentral plass.

Kommunens samfunnsrolle er å styre samfunnsutviklingen gjennom å prioritere og fordele ressurser. Kristiansand kommunes kulturstrategi 2023-2030 handler om å utvikle oss i en retning, sette oss mål og iverksette virkemidler for utviklingen av det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Kristiansand. Kristiansand kommune har i 2024 vedtatt et driftstilskudd på 730.000 kroner til Agder Kunstsenter. I tillegg drifter kunstsenteret kommunens gjestekunstnerordning og atelier og prosjektrom i Ekserserhuskvartalet. For dette mottok AKS i 2023 200.000 kroner.

Kristiansand Kunsthall mottar i 2024 1.090.000 kroner i tilskudd fra kommunen.

Når det gjelder innhold står både Kristiansand Kunsthall og Agder Kunstsenter, i likhet med andre kunst- og kulturinstitusjoner i kommunen, fritt til å programmere og kuratere egne utstillinger. Kristiansand kommune holder armlengdes avstand og mener verdien av profesjonelle kunstneriske virksomheter, som kan skape og produsere frie kommentarer til samfunnet vårt, er en viktig forutsetning for demokratiet. Kristiansand kommune opererer på ingen måte som en pressaktør for byens kunst- og kulturinstitusjoner.

Når det gjelder kommunens innkjøp av kunst, så gjøres disse i tråd med kommunens retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom. I forbindelse med den årlige rulleringen av kommunens økonomiplan skal det avsettes årlig minimum 0,2 og inntil 0,5 % av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlig rom, til kunst i offentlige bygg og uterom. Bystyret har vedtatt at denne satsen settes til 0,2 %, hvilket utgjør 800.000 kroner i 2024. Kommunens innkjøp kan skje ved direkteinnkjøp, ved lukkede eller åpne konkurranser. De fleste prosjekter ledes av en oppnevnt kunstfaglig prosjektleder, som arbeider tett med en kunstkomite sammensatt av brukere, byggherre og arkitekter (ved nybygg).

Kristiansand kommune har per i dag ingen malerier av Odd Nerdrum registrert i sin samling.