Det be lovet avbøtende tiltak, blant annet å bevare Øygardsvann og revegetere området rundt. Men i forslaget til ny arealplan for Kristiansand ser man bort i fra dette og vil regulere området til industri.

Bakgrunnen for dette naturinngrepet er at Nye Veier vil benytte fiskevannet til å dumpe steinmasser fra Ytre ringvei. Dette er en grov naturvandalisme og en uakseptabel bit for bit nedbygging av verdifull natur. Vann er spesielt verdifullt for naturmangfold og rekreasjon. Vi kan ikke drive og dumpe steinmasser fra motorveibygging i fiskevann dersom vi skal ta FNs naturavtale på alvor. Det er på tide at også motorveiprosjekt må ta hensyn til natur og klima.

Konsekvensutredningen i forbindelse med arealplanarbeidet er tydelig på de negative konsekvensene av å dumpe masse i Øygardsvann eller Øygardstjønn som det kalles der. «Øygardstjønnene bidrar med vann til samlet vassdrag og dagens reguleringsplaner har tatt høyde for fiskevandringer ved krysning av nye E39. Igjenfylling av Øygardstjønn reduserer vann og natursystemet samtidig som vassdrag nedstrøms kan forurenses av partikler både i og etter anleggsfasen.»

Da arealplanen ble lagt ut på høring, foreslo SV i formannskapet å bevare Øygardstjønnene som naturområde. Forslaget fikk bare støtte fra SP og MDG. Men det er ikke for sent. Arealplanen kommer snart til endelig behandling, og da vil SV ta opp forslaget på nytt og satse på at engasjementet i Vågsbygd og ellers i byen klarer å snu stemningen. Det er på tide å si stopp for Nye Veiers naturinngrep i Vågsbygdmarka.