Å sørge for at pensjonisttilværelsen blir meningsfull for den enkelte og samfunnet, er en viktig oppgave. Mange av disse seniorårene vil vi ha helse, kompetanse og kapasitet til å være bidragsytere, ikke bare nytere. Kommunen må ta en tydelig rolle som innovatør og tilrettelegger, ikke bare bestiller av frivillige bidrag.

Høyre vil sikre alle en god og verdig eldreomsorg, tilpasset egne behov. Vi vil skape et mer aldersvennlig samfunn.

Under Solbergregjeringen ble kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, lansert. Her ble det påpekt at både arbeids- og næringsliv, kommuner og lokalsamfunn må involveres. Alt fra organisasjoner til sivilsamfunn, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner må inkluderes for at å sørge for at seniortilværelsen blir god og sikre at eldre skal få bedre hjelp og støtte

Likevel er det vår påstand at vi ofte har et altfor snevert syn på hvordan vi skal sikre et godt innhold i den tredjedelen av livet vi lever som seniorer i samfunnet.

Fortsatt handler mye av den politiske debatten om omsorgstilbud og sykehjemsplasser. Det er både viktig og riktig. Men det handler også om mer. Eldreomsorgen må videreutvikles, men seniorpolitikken må også handle om hvordan seniorene i samfunnet kan bidra.

Kristiansand Høyre vil at Kristiansand skal være en god og inkluderende kommune hvor vi ivaretar den enkeltes verdighet, trygghet og selvstendighet. Høyre vil arbeide for at eldre og andre som trenger hjelp til daglige gjøremål og egenomsorg, skal få leve så uavhengige liv som mulig.

Derfor vil vi utvikle tjenester for morgendagen i samarbeid med alle gode krefter, både frivillige, ideelle og private som supplement til det offentlige for å gi best mulig omsorg tilpasset den enkeltes behov.

  • Det betyr noe når Odd Fellow og Sanitetsforeningens medlemmer stiller opp på Lindrende avdeling, med matbrett, trygghet og gode ord.

  • Det betyr noe når Røde Kors besøksvenner kommer til en som er ensom.

Mange andre organisasjoner og lag stiller opp på liknende måter. Kanskje er det viktigste bidraget fra disse å vise at vi er et samfunn der vi bryr oss om hverandre og vil bidra.

Likevel vet vi at vi i fremtiden er avhengig av at enda flere oppgaver løses i felleskapet mellom det offentlige, sivilsamfunnet og frivilligheten. Her må kommunen ta en ledende rolle og føre an i utviklingen av nye samarbeidsmodeller.

Vi lever stadig lengre, og det blir flere eldre. Det er bra, men vi får også noen utfordringer. Innen 2060 forventer SSB at vi har blitt tre ganger så mange 80-åringer og fire ganger så mange 90-åringer. I 2040 vil vi være dobbelt så mange over 80 år som i dag.

Det er behov for å tenke nytt om hvordan vi møter den demografiske utviklingen. Det er behov for et mangfold av boligløsninger, som bidrar til at flere kan leve selvstendige liv og føle seg trygge.

Det planlagte Nye Kongens senter, er et godt eksempel på utvikling av ny boligform som vi håper lar seg realisere så raskt som mulig. Dette skal bygges som et generasjonshus som primært skal huse eldre. Et konsept som vil kunne bidra til trygghet og redusere ensomhet.

Her kan studenter bo side om side med eldre, hvor de unge kan få redusert husleie mot å hjelpe til med oppgaver og aktiviteter i bofellesskapet. Det vil være en gylden anledning for studenter i helsefag, kokk- og matlaging, musikk og andre fagområder til å skaffe seg både rimelig bolig og viktig erfaring i starten av voksenlivet.

Et slikt boligfellesskap kan også være en plass for nyankomne familier eller personer med lettere funksjonsnedsettelse. En viktig funksjon i en slik boligmodell er å fremme fellesskap og sosial tilhørighet og redusere ensomhet.

Kristiansand Høyre vil arbeide for at det finnes frivillige aktiviteter, kulturtilbud og mulighet for samfunnsdeltagelse i alle deler av kommunen. Vi vil at alle skal få muligheten til et aktivt og sosialt liv fordi det fremmer både god helse og sosial tilhørighet.

Seniortilværelsen vil for mange spenne over mange år, kanskje også flere tiår. Kristiansand Høyre ønsker å legge til rette for at flere eldre kan delta i yrkesaktiviteter også etter oppnådd pensjonsalder. Vi vet at mange samfunnssektorer har et skrikende behov etter mer arbeidskraft. På samme måte kan det også legges til rette for flere sosiale møteplasser hvor seniorer kan hjelpe hverandre for eksempel med veiledning i digitale tjenester og andre praktiske oppgaver.

Vi blir alle eldre. Som seniorer i samfunnet ønsker Kristiansand Høyre å sørge for at eldre har medbestemmelse i avgjørelser som angår egen helse, boligsituasjon og et friere brukervalg i hjemmesykepleien. Høyre vil føre en seniorpolitikk som sikrer de eldre en alderdom med trygghet og livsglede.