Men er det gitt at redusert gateparkering vil gå ut over lokalt næringsliv samlet sett?

I rapporten Kunnskap og virkemidler for byutvikling og fortetting (Transportøkonomisk institutt 2017) trekkes lite trafikk, og å gjøre det trivelig å gå og være i sentrum, frem blant virkemidlene som bidrar til positiv utvikling av at flere mennesker bor i, oppholder seg i og bruker sentrum.

At flere mennesker bor i, oppholder seg i og bruker sentrum, øker områdets attraktivitet, som igjen bidrar til at flere handels- og servicebedrifter, innbyggere og virksomheter ønsker å lokalisere seg i og ved sentrum.

Bekymringen for dagens næringsliv tar med andre ord ikke inn over seg kunnskap som kan tyde på det motsatte.

Idunn Sem

Rådgiver Fluks – Senter for ung kunst og kultur, UiA

Paulina Nordström

Førsteamanuensis, institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA

John Pløger

Professor Emeritus, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA

Snarere enn radikalt, er forslag til ny gatebruksplan for Posebyen heller beskjeden, i lys av Kristiansands nylig vedtatte klima- og miljøstrategi som har tatt mål av seg til å være et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 prosent lavere direkte klimagassutslipp i 2030 enn i 2015. Dette skal de nå ved å redusere transportbehovet gjennom å «arbeide aktivt for at gange, sykling og bruk av kollektivtransport skal være et naturlig førstevalg». I foreslått gatebruksplan legges det likevel til rette for fortsatt utstrakt gateparkering og gjennomgående biltrafikk.

Snarere enn radikalt, er forslag til ny gatebruksplan for Posebyen heller beskjeden.

Bilen er framkomstmiddelet som bruker mest areal per person, og derfor er personbiler en dårlig bruk av det begrensede arealet man har til rådighet i en by som skal fortettes til det dobbelte, samtidig som en arbeider for å nå nullvekstmålet for biltrafikken.

Større byer som Amsterdam, Paris, London og København satser på å få redusert bilbruken i sentrum markant både av hensyn til luftkvalitet og fordi bil som fremkomstmiddel er unødvendig i byer med velutviklet kollektiv trafikk. Det er grunn til å tro at disse byene har funnet løsninger som både ivaretar beboere, næring og «håndverkere som skal inn og utføre jobber i nabolaget», som er blant bekymringene som også reises (debattinnlegg Bjørn Mayer 22. februar).

En gatebruksplan som legger til rette for et tryggere og grønt bomiljø i Posebyen, vil skape et attraktivt og levende kulturhistorisk miljø å både bo og oppholde seg i, der barn leker ute og eldre kan samles på en benk. Denne byen trenger gode møteplasser der mennesker fra ulike generasjoner og bakgrunn møtes. Ved å skape hyggelige flerfunksjonelle møteplasser, der mennesker møter hverandre i luftige omgivelser med beplanting tar vi ett skritt mot sosialt rettferdig lavutslipp samfunn. Til gode for flere. Kanskje også til gode for flere, og ikke færre næringslivsaktører.

Hva mener du? Du kan sende et debattinnlegg til debatt@fvn.no

Innlegget må være minst 1000 tegn, og kunne stå for seg selv.

Les mer her om hvordan du skriver et godt debattinnlegg.