Men nei. I hans siste tilsvar fremsetter han derimot enda flere spørsmål og påstander om fondenes fortreffelige berettigelse gjennom hans personlige erfaringer som leder av Ytre Andøya velforening.

I to tilsvar har vi nå forsøkt forklart og dokumentert at Søgne kommunes behov for tilskudd gjennom både fritidsfond og bydelsfond ble utmerket dekket av kommunen innenfor de vanlige kultur - og sosialsektorene. Kommunens behov for fonds var rett og slett ikke til stede.

Vi etterlyser fremdeles svar på og dokumentasjon om Haarrs påstand om at «det er store fordeler ved felles finansiering, stordrift og en viss avstand mellom søker og administrasjon, slik at tildelingen blir rettferdig», og når Haarr også vet at det er ansatt en prosjektleder til å fordele i snitt per år 1,1 mill. kr til fritidsfondet, synes hans påstander om fondenes fortreffelige stordriftsfordeler å være fraværende. Men bevares – vi imøteser som sagt svar med forklaring og regnestykke om dette.

Vårt store anliggende i denne meningsutvekslingen var imidlertid storkommunens betydelige kutt i skolebudsjettene, og at Haarr som bystyrerepresentant for Ap har vært med på å støtte disse kuttene. Og at det ut fra den sammenhengen vil kunne påregnes et betydelig større behov for ekstratilskudd til lavinntektsfamilier også i fritiden, synes oss klart. Metaforen vi brukte var å ta med den ene hånden, og gi med den andre. Man kan ved å redusere et budsjett så dramatisk innenfor en sektor skape et nytt behov innenfor andre områder, Haarr.

Dette kjenner du godt til som pensjonert medisiner – med sammenhengen mellom kroppslige funksjoner som alle påvirker hverandre. At budsjettkuttene i storkommunens skoler har medført innvirkning på svakere gruppers behov for flere eller endrede fritidsaktiviteter, synes oss innlysende etter våre til sammen over 50 år i skoleverket. Sammenhengen burde være både logisk og tydelig.

Vi avslutter med dette vår interessante men dog så forskjellige vinkling med Haarr om det underliggende prinsipielle ved begrepene stordriftsfordeler kontra småbruksfordeler. Og vi imøteser fremdeles svar på våre spørsmål.