KRISTIANSAND: Fylkesarkeologen i Vest-Agder har sendt prøver av båthuset til C-14-datering, og resultatet kom i går. Arkeolog Liv Appel synes resultatet er svært interessant, og funnene kaster lys over en periode av Agders og Listas historie som til nå har vært betraktet som en nedgangs— eller stagnasjonstid.- Restene av båthuset forteller oss om et sted som altså fra slutten av 600-tallet fram til tidlig vikingetid utover på 800-tallet, var et sentralt sted, et trafikk-knutepunkt, muligens bebodd av en mektig høvding eller en småkonge. Skipet som har vært oppbevart i huset må være på størrelse med Osebergskipet og betjent av en hær på 30 mann. Det forteller om ganske stor befolkning på stedet, som altså enten har hatt en viktig militær funksjon eller vært en markedsplass av stor betydning, sier hun.Liv Appel skisserer bildet av Briseid og Sande som knutepunkt mellom Framvaren og Åptafjorden, et sted man kunne seile innenskjærs i stedet for å seile rundt. Det sensasjonelle nå er bekreftelsen på at bebyggelsen fra folkevandringstiden (4-500-tallet), som er bekreftet ved flere gravfunn i samme område, ikke har forsvunnet, men bare er blitt flyttet nærmere fjorden, og altså ikke bare har fortsatt å være bebodd, men antakelig fått en viktigere og viktigere funksjon etter som århundrene skred fram.- Man har tidligere regnet med tilbakegang på grunn av pest eller økonomisk sammenbrudd. I det hele tatt er denne tiden, merovingetiden er mellomtiden mellom folkevandringstid og vikingtid, vært uten funn i Vest-Agder. Disse funnene gir oss kontinuitet til Agders historie, og bekrefter noe vi kanskje har ant, men ikke riktig våget å tro på, sier en begeistret arkeolog Liv Appel.Funnene er gjort i forbindelse med at kommunene i Lister-regionen har planlagt ny vei mellom Kjørrefjord og Ulland, og denne vil gå gjennom områdene som man antar er arkeologisk interessante. Foreløpig er trasévalget ikke gjort, og Liv Appel mener det er for tidlig å si noe om funnene vil innvirke på dette.