1. FORSLAG TIL LOV OM OFFENTLIGE MYNDIGHETERS ANSVAR FOR KULTURVIRKSOMHET

§ 1. Formål

Lovens formål er å fastlegge offentlige myndigheters ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

§ 2. Definisjoner

Med kulturvirksomhet menes i denne loven å

a) skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunstuttrykk,

b) verne om og fremme innsikt i kulturarven,

c) delta i kulturaktivitet,

d) utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse.

§ 3. Statens ansvar

Staten har et overordnet ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet over hele landet gjennom rettslige, økonomiske, organisatoriske, informerende og lignende virkemidler og tiltak.

Staten skal utforme virkemidler og gjennomføre tiltak for å fremme og verne et mangfold av kulturuttrykk i samsvar med internasjonale rettigheter og forpliktelser.

§ 4. Fylkeskommunens og kommunens ansvar

Det påligger fylkeskommunen og kommunen å sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre typer virkemidler og tiltak, som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt. Fylkeskommunen og kommunen skal sørge for at kulturlivet har mest mulig forutsigbare utviklingskår.

Fylkeskommunen og kommunen skal fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter.

Fylkeskommunen og kommunen skal sørge for at personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om muligheter for økonomisk støtte og andre virkemidler og tiltak.