KRISTIANSAND: Dette betyr dermed at man ikke ønsker å selge kvartalet, men i stedet vil ruste det opp for nær 10 millioner kroner. Saken skal behandles i kommunalutvalget tirsdag.Kulturdirektør Dagny Anker Gevelt har tidligere gitt uttrykk for at både Ekserserhuset, underoffiserskolen, tyskerbrakken og gårdsrommet har kvaliteter som gjør at bygningene egner seg til atelier og verksteder for kunstnere. I et brev fra kulturdirektøren heter det blant annet:«Formålet for et slikt kunstnerfellesskap i Kristiansand er å gi kunstnere gode arbeidforhold, rekruttere unge kunstnere og skape et kreativt miljø der nye kunstuttrykk kan finne sted. Et sted der samtidskunsten kan utvikles blant annet gjennom at kunstnere kan samarbeide med ulike kunstneriske uttrykksformer.»Administrasjonen tenker seg en prøveperiode på fire år, med start allerede fra nyttår. Etter prøveperioden skal bruken evalueres, og det skal fremmes en ny sak til kommunalutvalget om videre bruk av lokalene og hvorvidt bygningene trenger oppgradering og tilpasninger.Kristiansand Eiendom er foreslått som byggeier, og kultursektoren — eventuelt leietakerforeningen - kan være leietaker som så står for fremleie av lokalene. Kultursektoren skal svare for summen av avkastning på eiendomskapitalen og eierkostnader til Kristiansand Eiendom. I tillegg foreslår administrasjonen at kultursektoren gjennom økt leie bekoster oppgraderingen og tilpasningen av lokalene i prøveperioden. Drifts- og oppgraderingskostnadene ønsker man å innarbeide i handlingsprogrammet for 2003.Administrasjonens forslag til vedtak innebærer for øvrig at Pensjonistenes hobbyklubb må ut av lokalene, men Kristiansand Eiendom vil prøve å tilrettelegge andre egnede lokaler for pensjonistene.Salg

Bakgrunnen for at denne saken nå kommer opp til behandling, er at bystyret i sin tid gjorde vedtak om at man skulle se nærmere på hvilke eiendommer som kunne selges og hvordan salget skulle organiseres. Kvartal 5 var ett av flere såkalte byutviklingsområder som kommunalutvalget vedtok skulle forberedes for salg, men i de påfølgende salgsforberedelsene meldte kulturdirektøren behov for eiendommene i kvartalet. Etter dette innspillet fra kulturdirektøren gjorde bystyret et nytt vedtak 13. juni i år der man bad administrasjonen undersøke om kulturdirektørens forslag kunne følges opp og hva det så ville koste.10-12 faste verksteder/atelierer

I sakspapirene foran kommunalutvalgets møte tirsdag heter det at man for å skape et tilstrekkelig kunstnermiljø i lokalene, bør etablere 10-12 faste verksteder/atelierer. Eiendomssjefen anbefaler at hele Tordenskjoldsgate 64 brukes til formålet. Dette fordi et vedtak om fredning begrenser mulighetene for å etablere verksteder og atelierer i selve salen i Ekserserhuset.Kristiansand Eiendom har redegjort for hvor mye det vil koste å rehabilitere og tilpasse bygningsmassen til kunst- og kulturformål, og det hele er kostnadsberegnet til like i underkant av 10 millioner kroner. Denne summen omfatter selve tilpasningen, pluss utvendig og innvendig vedlikehold. Budsjettet baserer seg på at de nye lokalene for kunstnerne skal ha det man kaller «en brukbar standard», der gode lysforhold, god ventilasjon og tilgang til vann er ting som man regner med må være på plass.Ekserserhuset skal for øvrig i størst mulig grad beholde - og eventuelt tilbakeføres til - sin opprinnelige stand både innvendig og utvendig, av antikvariske hensyn.atle.tveit@fedrelandsvennen.no