Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Foto: NTB Scanpix

Regjeringen tar steg i feil retning

Regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven er et steg i feil retning!

I disse dager forbereder en samlet fagbevegelse seg til politisk streik den 28. januar.

Unio, LO og YS representerer nærmere 1,5 millioner medlemmer. Dette i seg selv bør være et sterkt signal til regjering og storting om at de er på feil spor. Signalene fra disse arbeidstakerorganisasjonene, også gjennom høringsuttalelsene, er så klinkende klare mot endringene at man kan undre seg over hvor regjeringen får drivkraften fra.

Helsefremmende arbeidssituasjon

Arbeidsmiljøloven er en vernelov for de ansatte. Lovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende arbeidssituasjon, sikre trygge ansettelsesforhold og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Hvordan tenker regjeringen at formålet i arbeidsmiljøloven skal kunne etterleves med mer bruk av overtid, mer bruk av lengre vakter og mer søndagsarbeid?En kan stille seg undrende til at arbeids— og sosialminister Robert Eriksson i mars 2014 skriver under ny IA-avtale og i juni samme år legger fram forslagene om endringer av arbeidsmiljøloven.

IA-avtalen har tre delmål:• Redusere sykefraværet

• Hindre frafall

• Øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne og at ansatte står lengre i arbeidslivet.

IA-avtalens mål

Hvordan kan mer overtid, lengre vakter og mer søndagsarbeid bidra til at IA-avtalen når sine målsettinger?I helsesektoren er sykefraværet på 7.7 prosent (NAV) og sykefraværet er generelt høyere for kvinner enn for menn. Sykepleiere i kommunal sektor står gjennomsnittlig i jobben sin til de er 59.6 år (Fafo). Hvordan kan mer overtid, lengre vakter og mer søndagsarbeid bidra til at sykefraværet reduseres og at flere kan stå lengre i arbeidslivet slik ministeren ønsker? Sett ut i fra et likestillingsperspektiv vil forslagene ramme de kvinnedominerte yrkene ekstra hardt.

Midlertidig ansettelse

Regjeringen ønsker å åpne for mer bruk av midlertidig ansettelse. Arbeidsgiver gis en mulighet på 12 måneder til å prøve ut om han vil beholde arbeidstakeren. Dette vil kunne gi færre faste stillinger og skape et mer utrygt arbeidsliv både i forhold til egen økonomi og mulighet til å planlegge karriere og privatliv.Det er utfordringer i arbeidslivet, men nå legger regjeringen fram feil strategi. Vi krever at regjeringen respekterer trepartssamarbeidet og opprettholder arbeidsmiljølovens verneregler! Stortinget må avvise regjeringens svekking av arbeidsmiljøloven! Det er ingen skam å snu!