Det er mange spørsmål som dukker opp i forbindelse med at ferien skal planlegges og avvikles. Hvor mange dager har man krav på ferie? Kan arbeidstaker kreve at ferien tas sammenhengende, og hvor mye feriepenger har arbeidstaker krav på?

I denne artikkelen får du svar på noen av de vanligste spørsmålene omkring ferieavviklingen.

Rett og plikt til å avvikle ferie

Alle arbeidstakere er sikret årlig ferie gjennom ferieloven. En arbeidstaker er enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste. Dette innebærer at selvstendig næringsdrivende, oppdragstakere, konsulenter og så videre ikke omfattes av ferielovens bestemmelser.

Personer som ikke omfattes av ferieloven, må selv sette av penger dersom de skal ha krav på ferie.

Arbeidstakere har både en rett og en plikt til å avvikle ferie hvert år. Arbeidsgiveren plikter på sin side å legge til rette for ferieavviklingen. Arbeidstaker og arbeidsgiver har ikke adgang til å avtale at arbeidstaker skal arbeide og få økonomisk kompensasjon i stedet for å ta ut ferie.

Ingrid Alida Dovland er utdannet ved Universitetet i Tromsø, har jobbet i Oslo, og nå flyttet hjem til Sørlandet. Hun jobber som advokatfullmektig i Advokatfirma Tofte AS. Hver femte uke skriver hun i Fædrelandsvennen. Foto: Macel Tiedje

Arbeidstakere som er 100 prosent sykemeldt eller i fødselspermisjon er unntatt fra ferieplikten. En arbeidstaker kan også motsette seg å avvikle ferie dersom vedkommende ikke har opptjent feriepenger hos tidligere og nåværende arbeidsgiver.

Antall dager ferie

Alle arbeidstakere har krav på ferie i minst 25 virkedager hvert år. Virkedager er det samme som hverdager og lørdager. Søndager og helligdager regnes følgelig ikke som virkedager. I feriesammenheng tilsvarer dermed seks virkedager normalt én uke.

Siden lørdag regnes som virkedag, vil det normalt si at arbeidstaker har krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår.

Mange arbeidstakere har en femte ferieuke som følge av at det er inngått tariffavtale, individuell avtale med arbeidsgiver eller som følge av arbeidsgiverbestemte ordninger.

Dersom arbeidstakeren fyller 60 år i løpet av det kommende ferieåret, har arbeidstakeren krav på seks virkedager ekstra ferie.

Arbeidstaker har krav på ferie selv om arbeidstakeren ikke var i jobb året før, og dermed ikke har opptjent feriepenger.

Ferietiden

Arbeidstaker kan ikke fritt bestemme når ferien skal avvikles, og det er normalt arbeidsgiver som fastsetter ferien innenfor rammene som følger av ferieloven. Arbeidsgiver skal i god tid før ferieavviklingen diskutere tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte.

Arbeidstakeren kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig, og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Arbeidstaker kan også kreve å avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden som varer fra 1. juni til 30. september. Restferien kan deretter kreves avviklet i sammenheng.

Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om fastsettelse av ferieavviklingen, er det arbeidsgiver som har siste ord i saken.

Feriepenger

Ved ferie faller både arbeidsplikten og retten til lønn bort. Feriepengene opptjenes gjennom arbeid det forutgående kalenderåret og skal sikre at arbeidstaker har inntekt under ferieperioden.

Arbeidstakere som har krav på en femte ferieuke har normalt en forhøyet feriepengesats fra opprinnelig 10,2 prosent til 12 prosent. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av det kommende kalenderåret gis et tillegg på 2,3 prosent.

En rekke trygdeytelser gir grunnlag for feriepenger. Eksempelvis vil foreldrepenger og sykepenger opptil et visst antall dager kunne utgjøre en del av feriepengegrunnlaget.

Feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan imidlertid kreve at feriepengene utbetales senest en uke før ferien tar til.

Dersom ferien deles, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Ved opphør av arbeidsforholdet skal alle opptjente, resterende feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden.