Begrepene bli nevnt i nær sagt enhver sammenheng, og enkelte bedriftsledere i både private- og offentlige virksomheter har sannsynligvis et syn på egen organisasjon som ikke stemmer helt overens med realitetene.

Når tematikken er høyaktuell kan det være fristende for ledere å benytte begreper som harmonerer godt med tiden vi lever i. Men her skal vi vokte oss vel før vi omtaler egne virksomheter i populære ordelag som kanskje ikke holder mål. Mangfold og likestilling er ikke det samme, bare sånn for å understreke det med én gang.

Bevisste valg

Her gjelder det å «holde seg fast», med flere tanker i hodet samtidig. Vi må ha evnen til å opprettholde et parallelt fokus på mangfold og likestilling, og det handler ikke om å velge det ene eller det andre. Det handler først og fremst om å ta bevisste valg.

Bedriftsledere i både private- og offentlige virksomheter har sannsynligvis et syn på egen organisasjon som ikke stemmer helt overens med realitetene.

Vi snakker om så mye mer enn kjønn og etnisitet, selv om det er nettopp dette som ofte trekkes fram når bedriftsledere forsøker å omtale egen virksomhet.

Hvor ble det av alder, nasjonalitet, funksjonsforskjeller, personlighet, religion, verdier, utdanning, seksuell legning og livserfaring?

Når vi i tillegg legger til elementer som handler om oppvekst, utdanning, interesser og språk begynner man å ane konturene av et meget omfattende begrep. De bedriftslederne som har forstått omfanget har allerede igangsatt et dedikert arbeid på tvers i egen organisasjon, med ovenstående tematikk på agendaen.

Forankring er avgjørende

ESG («Environmental, Social and Governance»), på norsk; miljømessige, sosiale og forretningsmessige forhold, adresserer virksomhetenes innsats når det gjelder mangfold.

Bevisste virksomheter kjennetegnes gjerne ved at de har en tydelig agenda, og en tilsvarende tydelig kommunikasjon når det gjelder mangfoldsarbeid i egen organisasjon.

foto
Kamilla Sharma er administrerende direktør i regionens innovasjonsselskap Innoventus Sør AS. I 2017 ble hun kåret til Årets kvinnelige leder på Sørlandet. Hun er en erfaren næringslivsleder, innehar flere styreverv og har sittet i flere offentlige utvalg. Hver femte uke skriver hun i Fædrelandsvennen. Foto: Innoventus Sør

Dette arbeidet har en tendens til å fremme innovasjon, samtidig som man også vinner kampen om de beste arbeidstakerne. Bedre risikostyring gir forbedrede økonomiske resultater, og verdibaserte valg og målrettede handlinger i virksomheten fører gjerne til økt medarbeidertrivsel og lavere turnover.

Mangfoldsarbeid kan derfor ses på som et konkurransefortrinn, ikke minst med tanke på den nye generasjonen arbeidssøkere som har en klar forventning til fremtidens virksomheter.

En lang vei å gå

Når vi leser en nyhetssak som omhandler Agder kan det typisk være omtalt på følgende måte; «Det var et stort flertall menn i forsamlingen», «Paneldebatten var preget av en overvekt av mannlige deltakere» eller «Konferansen hadde kun én kvinnelig foredragsholder».

På den blaude kyststriba har vi en gjentakende tendens til utelukkende å fokusere på kjønnsbalansen. Da glemmer vi det brede innholdet i begrepet, og omtalen blir dermed altfor snever. Det er én ting når det refereres til i media, men de som arrangerer de ulike eventene har sannsynligvis også kun hatt likestilling på agendaen under planleggingen.

Nylig kunne vi lese en fersk undersøkelse som Næringsforeningen i Kristiansandregionen har gjennomført. Undersøkelsen retter søkelyset mot rekruttering, og det viser seg at 60 prosent av bedriftene rekrutterer via eget nettverk.

Det er flere interessante elementer som er verdt å legge merke til, men det som er helt opplagt er at fokus på mangfold er totalt fraværende. Det er nemlig ikke alltid man finner mangfold i eget nettverk, og undersøkelsen underbygger mistanken om en region som har et betydelig forbedringspotensial.

En kontinuerlig prosess

Forankring av sunne og gode verdier, basert på et fremtidsrettet fokus, er en prosess som er i stadig bevegelse og som må være forankret i hele organisasjonen for å gi best mulig effekt.

Beslutninger som fattes i styrerommet må ha den samme tilnærmingen, og for ledelsen er det helt avgjørende å tilegne seg kompetanse som underbygger det viktige arbeidet.

For å styrke motivasjonen til de ansatte, med mål om at virksomheten skal oppnå bedre resultater, vil det være nødvendig å implementere mangfoldsarbeidet som en del av virksomhetens strategi. Min motivasjon, som bedriftsleder i et krevende marked, bygger på et overordnet mål om å fortsatt kunne tilby en attraktiv arbeidsplass med fokus på fremtidsrettede beslutninger.