Mange har en drøm om å kunne bygge en selvvalgt bolig eller ny hytte på en egen tomt. Når man skal kjøpe tomt vil må noen ganger få mulighet til å kjøpe tomten uten noen form for byggeklausuler. Andre ganger er tomten belagt med klausuler som for eksempel sier at et bestemt firma skal bebygge tomten, og at man må velge et hus eller hytte fra dette firmaets katalog.

Det er i dag ikke mange tomter til salg på Sørlandet. En rask sjekk på finn.no angir at det er 23 annonser for boligtomter for salg i Kristiansand - og 10 annonser for hyttetomter i Bykle kommune.

Å kjøpe tomt kan for mange lønne seg. Men har du ikke oversikt over regelverket kan du fort gå på en kostnadssmell. Her er en liten sjekkliste til deg før du legger inn bud og inngår en avtale om tomtekjøp.

Klima: gå på befaring av tomten. Både tidlig og sent på dagen, for å sjekke sol og vindforhold.

Støy: gå på befaring av tomten for vurdering av støy. Ligger tomten i et boligfelt eller nær hovedvei så må man legge slikt til grunn.

Området: ta gåtur eller kjøretur i nærområdet. Ved behov bør man sjekke ut hvor nærmeste lekeplass, barnehage og skole er. Mange nyere områder har nå også mange ferdige opparbeidede fellesarealer som kan være kvartalslekeplasser, turstier, badeplasser eller lignende.

Regulering: les reguleringsbestemmelsene veldig nøye og se på reguleringskartet. Er det rekkefølgebestemmelser eller andre begrensninger. De fleste bestemmelsene har klar informasjon om hva man kan bebygge tomten med, herunder type bolig eller hytte, flere bygninger på tomten og størrelser til bebyggelsen (utnyttelsesgrad). Utnyttelsesgrad kan for eksempel være at man kan bebygge tomten med inntil 30 % BYA ( BYA står for bebygd areal, ofte omtalt som bygningens fotavtrykk, det vil si alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, og åpent overbygd areal) av tomtestørrelsen. Rekkefølgebestemmelsene kan ha krav for hele området som gjør at man ikke kan flytte inn før dette er innfridd, som for eksempel at en lekeplass må være på plass.

Grunnforhold: hva slags grunnforhold har tomten. Dette er viktig for bebyggelsen man skal oppføre på tomten. Man kan også sjekke med kommunen om radonrisiko for området.

Fradeling: Sjekk at tomten er ferdig fradelt (og tildelt eget gårds- og bruksnummer) og oppmålt – og eventuelt hvem som dekker kostnadene med dette.

Salgsoppgave: dersom tomten selges via eiendomsmegler må man lese prospektet nøye. Still spørsmål til eiendomsmegler eller selger hvis noe er usikkert i salgsoppgaven. Gjør dette via epost slik at man har dette dokumentert skriftlig.

Tinglyste rettigheter/servitutter: sjekk grunnboksutskriften og be om å få kopi av alle tinglyste servitutter. Dette gjelder rettigheter tomten har på andre eiendommer (for eksempel veirett) og hva andre har på selve tomten man kjøper.

Hjemmelsforhold: Kjøper man av den som har hjemmel til tomten eller foreligger det noen andre fullmakter.

Vann og avløp (VA): hva er status for vann/avløpsledninger til tomten, herunder ledninger for strøm- /fiberkabler. Er det nok kapasitet for vann og avløp.

Tilkoblingsavgifter: Ved kjøp av tomt har kommunene egne tilkoblingsavgifter som kjøper må betale dersom ikke annet er oppgitt.

Byggeklausuler: Ved kjøp av tomt hvor det foreligger slike klausuler må man lese disse nøye og kontakte det firma som man da gjerne er forpliktet til å benytte. Flere slike firmaer har da et utvalg av type boliger eller hytter, og en katalog for dette.

Tomteopparbeidelse: Flere tomter selges ferdig opparbeidet som fremvist med rørfremføringer klare. Dersom man kjøper en råtomt må man sjekke ut hva det vil komme av utgifter for en videre tomteopparbeidelse. Dette kan for eksempel være utgifter til sprengning hvis lovlig, fjerning av vegetasjon, utfylling, oppfylling og rørfremføring. Noen tomter må også sikres med mur, så da må også kostnadene for dette sjekkes ut. Det samme hvis man planlegger utfylling av tomten for opparbeidelse av hage.

Veirett: foreligger det veirett til tomten?

Tomtefeste : Dersom man kjøper en tomt på festet grunn må man lese festekontrakten nøye og man bør også sette seg inn i tomtefestelovens bestemmelser.

Avgifter: Det anbefales alltid å få tinglyst skjøte på kjøpet av tomten. Kjøper må betale offentlige avgifter for tinglysning av skjøte og dokumentavgift for tomten slik den fremstår.

Lovverk: Kjøp av tomt reguleres av Avhendingsloven