Det er helt eller delvis fritak fra plikten til å betale dokumentavgift ved oppløsning av sameie hvor eiendommen deles mellom sameierne.

Når eiendom overskjøtes skal det som utgangspunkt betales dokumentavgift til Staten.

Ved fullstendig eller delvis oppløsning av sameier gjelder imidlertid unntak fra plikten til å betale dokumentavgift.

Det vil være en fullstendig oppløsning dersom for eksempel tre sameiere ønsker å dele eiendommen i tre nye eiendommer.

Dersom de tre sameierne skulle ønske å beholde en del av eiendommen som fellesareal, vil det ifølge rettspraksis fremdeles være dokumentavgiftsfritak.

Fritaket vil også gjelde dersom en eller flere sameiere får fradelt tomter, mens resterende sameiere fortsetter som sameiere i den del av eiendommen som er igjen av det opprinnelige sameiet.

Sameie med flere eiendommer

Dersom flere personer eier flere eiendommer (gårds- og bruksnumre) sammen i sameie er utgangspunktet at hver eiendom må anses som et frittstående sameie som behandles separat i forhold til dokumentavgiften.

Statens kartverk nevner som eksempel det tilfellet hvor de samme personer er sameiere i én sjøeiendom og én fjelleiendom og ønsker å «bytte» andeler.

Etter en Høyesterettsdom i 2016 er det imidlertid slått fast at oppløsning av sameie i flere eiendommer etter omstendighetene kan bli behandlet som ett sameie.

Gard Erik Garlie er advokat og partner hos Advokatfirma Wigemyr & co. Han arbeider i hovedsak med eiendomsjus. I denne spalten tar han for seg praktiske og nyttige temaer innenfor dette feltet. Har du forslag til temaer? Send en mail til geg@wigemyr.no. Foto: Liv-Unni Tveitane

Det kan for eksempel være tilfelle der flere søsken har like andeler i en fritidseiendom bestående av flere gårds- og bruksnumre og ønsker å dele dette. Da er det en naturlig sammenheng mellom eiendommene som gjør at de ulike gårds- og bruksnumrene anses som ett sameie.

Når et sameie oppløses og det opprettes nye gårds- og bruksnumre vil sameierne bli eiere i de fraskilte eiendommer etter opprinnelig sameiebrøk. Sameierne må da overskjøte til hverandre sine respektive andeler i de fraskilte eiendommene for at de skal kunne bli eneeiere av hver sin eiendom.

Fritak for dokumentavgift

Dokumentavgiftsfritak er betinget at den enkelte ikke får en eiendom som er mer verdt enn hans sameieandel i den opprinnelige eiendommen. Dokumentavgiften utløses således når det skjer en verdiforskyvning i forhold til sameierens opprinnelige sameiebrøk. Det må i så fall betales dokumentavgift av den overskytende verdien.

Tinglysingsmyndighetene har praktisert reglene slik at fritak fra dokumentavgift betinger at overføring av andeler mellom de opprinnelige sameiere må skje så fort som mulig etter oppløsning av sameiet. Venter man for lenge kan muligheten for dokumentavgiftsfritak gå tapt.

Ved innsending av skjøter for overføring av andeler i forbindelse med oppløsning av et sameie må det gis en begrunnelse for hvorfor man mener at overskjøtingen ikke innebærer en avgiftspliktig verdiforskyvning. Det kan bli stilt krav om dokumentasjon for dette.

Dersom man blir ilagt dokumentavgift og er uenig kan avgjørelsen påklages og eventuelt ankes til lagmannsretten.