Som utleier skal man imidlertid være klar over at rommet må oppfylle visse krav for at det skal kunne leies ut. Dersom disse kravene ikke er oppfylt er utleien ulovlig.

For å gjøre om kjeller- eller loftsarealer til rom for varig opphold (stue, kjøkken, soverom) må det søkes om bruksendringstillatelse. For å få tillatelse må flere bygningstekniske krav være oppfylt.

Kravene skal sikre et tilfredsstillende bomiljø og ivareta sikkerheten for beboerne.

Krav til dagslys og rømningsvei

Ved bruksendring er kravet til normal minstehøyde under taket 2,20 meter. Dersom boligen ble søkt oppført før 1. juli 2011 er imidlertid kravet minimum 2,00 meter.

Rommet eller rommene må ha tilstrekkelig tilgang på dagslys. Det stilles her krav til størrelse på vinduer og at vinduene må være ut mot det fri.

Gard Erik Garlie er advokat og partner hos Advokatfirma Wigemyr & co. Han arbeider i hovedsak med eiendomsjus. I denne spalten tar han for seg praktiske og nyttige temaer innenfor dette feltet. Har du forslag til temaer? Send en mail til geg@wigemyr.no. Foto: Liv-Unni Tveitane

Videre er det krav til rømningsvei. Dette vil være oppfylt dersom arealet har utgangsdør direkte til terreng. I en kjeller uten egen utgang må man ha rømningsvei via vinduer. Det kan maksimalt være en meter fra gulv til vindu med mindre det gjort tiltak for å lette rømning. Har man lysgrav på utsiden må lysgraven være utformet slik at den ikke gjør det vanskelig å rømme gjennom kjellervinduet. Er leiligheten på loftet kan det ikke være mer enn fem meter ned fra rømningsvindu.

Varig oppholdsrom

En ombygning til varige oppholdsrom må ikke svekke bygningens bæreevne. Inngrep i bærende konstruksjoner vil kreve søknad.

Fukt, inneklima, støy og ventilasjon er andre forhold som må hensyntas og hvor det kan være ulike krav avhengig av når boligen først ble godkjent.

De nevnte regler gjelder for leiligheter som er en integrert del av en eksisterende bolig. Hvis man ønsker å etablere en egen boenhet utløses enda flere tekniske krav.

Dersom man ikke har alt på stell og kommunen oppdager dette, kan kommunen gi pålegg om opphør av bruk, kreve rettingstiltak og gi mulkt.