I de fleste leieforhold er det inngått en skriftlig leiekontrakt hvor det fremgår om strømmen er inkludert i leien eller skal betales utenom.

Dersom det er avtalt at strømmen er inkludert i leien kan ikke utleier kreve at leier betaler for strømmen eller justere opp leien for å kompensere for at strømprisen har økt fra inngåelse av leiekontrakten.

Kan man justere leien?

Husleieloven inneholder et leieprisvern som skal gi leier forutberegnelighet med hensyn til kostnadene, men gir likevel utleier rett til å kreve oppjustering av leien på visse vilkår.

For det første kan utleier kreve at leien justeres i samsvar med konsumprisindeksen fra siste leieprisfastsetting. Justeringen kan tidligst settes i verk ett år etter siste leiefastsetting. Siste leiefastsetting vil enten være begynnelsen av leieforholdet eller forrige indeksregulering. Utleier må sørge for å gi skriftlig varsel om endringen minst én måned før iverksettingen.

Gard Erik Garlie er advokat og partner hos Advokatfirma Wigemyr & co. Han arbeider i hovedsak med eiendomsjus. I denne spalten tar han for seg praktiske og nyttige temaer innenfor dette feltet. Har du forslag til temaer? Send en mail til geg@wigemyr.no. Foto: Liv-Unni Tveitane

For det andre kan utleier, når leieforholdet har vart minst to år og seks måneder, kreve at leien fastsettes til «gjengs leie». Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder lignende husrom på lignende vilkår og reflekterer sånn sett ikke markedsleien.

Varslingsfrist

En slik tilpasning av leien kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk. Hensyntatt varslingsfristen innebærer det i praksis at leien først vil kunne justeres til gjengs leie tre år ut i leieforholdet.

Utleier har altså bare mulighet til å justere leien på de tidspunkter husleieloven bestemmer og til nivåer som bestemmes av utviklingen i konsumprisindeksen og eventuelt gjengs leie. Det innebærer at utleier ikke fullt ut vil få kompensert økningen i strømutgiftene selv om lovens justeringsmuligheter benyttes.

I boliger med bare én strømmåler og det avtales en fordeling av strømutgiftene, har leier rett til å kreve at utleier fremlegger regnskap som viser kostnadene. Foto: Shutterstock

De økte strømprisene vil nok føre til at utleiere blir mer bevisst på å sørge for å ta inn i leiekontrakten at leier skal betale for strøm utenom leien, gjerne ved at leier tegner eget strømabonnement.

I boliger der det bare er én strømmåler må det eventuelt avtales en forholdsmessig fordeling av strømutgiftene og leier har rett til å kreve at utleier fremlegger regnskap som viser kostnadene.