Som kunde har man krav på å få en kontrollerbar regning fra entreprenøren, men hva innebærer egentlig det?

Bustadoppføringsloven gjelder for alle avtaler om oppføring av bolig og større ombygginger av boliger. Loven er en forbrukerlov som har flere bestemmelser som skal beskytte forbrukerkunden.

Ifølge loven har kunden krav på å få en regning «som kan kontrolleres» fra entreprenøren. Kunden må selv fremsette krav om kontrollerbar regning - det er ikke noe entreprenøren plikter å fremlegge uoppfordret.

Av loven følger det at tillegg for prisstigning og krav om justering av vederlaget for endringer og tilleggsarbeid skal fremgå av regningen.

Poenget er at kunden skal kunne sammenholde regningen med kontrakten og det som er levert.

Gard Erik Garlie er advokat og partner hos Advokatfirma Wigemyr & co. Han arbeider i hovedsak med eiendomsjus. I denne spalten tar han for seg praktiske og nyttige temaer innenfor dette feltet. Har du forslag til temaer? Send en mail til geg@wigemyr.no. Foto: Liv-Unni Tveitane

Hvilke nærmere spesifikasjonskrav som gjelder for regningen og hva som er den rettslige konsekvensen dersom kravene ikke er oppfylt har vært uklart, men er nå nærmere avklart ved en ny dom fra Høyesterett (HR-2022-1980-A).

Høyesterett har lagt til grunn at entreprenøren må fremlegge en spesifikasjon av de enkelte vederlagspostene hvor det fremgår hva som er henholdsvis arbeid på fastpris, regningsarbeid, arbeid omfattet av prisoverslag og endrings- og tilleggsarbeid. Ganske ofte vil et byggeprosjekt omfatte flere av disse vederlagspostene, særlig fordi det gjerne blir endringer og tillegg.

For regningsarbeid skal det på regningen opplyses om materialkostnader og hvor mange arbeidstimer som er medgått. Kunden har krav på å få se dokumentasjon for dette ved fakturaer og timelister.

Endrings- og tilleggsarbeidene skal dessuten spesifiseres hver for seg, slik at kunden kan kontrollere hvilke endringsmeldinger tilleggskostnadene knytter seg til.

Dersom entreprenørens regning ikke oppfyller disse kravene innebærer ikke det at entreprenøren mister krav på betaling, men kundens betalingsfrist utsettes til regningen er kontrollerbar. Det betyr at kunden ikke plikter å betale før entreprenøren har fremlagt en kontrollerbar regning og at det påløper derfor heller ikke forsinkelsesrenter i denne perioden.

For entreprenøren er dommen en nyttig påminnelse om at det er viktig å holde orden og dokumentere arbeid og kostnader underveis i byggeprosjektet. For forbrukerkunden gir dommen en avklaring på hvilke krav som kan stilles til regningen før den må betales.